ความรู้พื้นฐานการแกะสลักผักและผลไม้   Leave a comment

Advertisements

Posted มีนาคม 4, 2012 by kopkaew in Uncategorized

vdo   Leave a comment

vdo

Posted พฤศจิกายน 22, 2011 by kopkaew in Uncategorized

pic   Leave a comment

Posted พฤศจิกายน 22, 2011 by kopkaew in Uncategorized

kanom   Leave a comment

Posted พฤศจิกายน 22, 2011 by kopkaew in Uncategorized

hello2   Leave a comment

การแกะสลักผักและผลไม้

วัสดุอุปกรณ์ทีี่ใช้ในการแกะสลัก ผักและผลไม้

1.มีดแกะสลัก

2.มีดปอกผลไม้่

3.ชาม

4.  เขียง

5.

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อมแกะสลัก

ระหว่างวันที่ ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๔

ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ลำดับที่

รายการ

จำนวน(หน่วย)

ราคา/หน่วย

คิดเป็นเงิน

มะละกอ

๑๔ ก.ก.

๒๕

๓๕๐

แคนตาลูป

๑๕ ก.ก.

๒๕

๓๗๕

แตงโม

๑๔ ลูก

๑๕

๒๑๐

ฟักทอง

๑๕ ก.ก.

๑๕

๒๒๕

มันแกว

๑๐ ก.ก.

๑๐

๑๐๐

หัวไชเท้า

๑๐ ก.ก.

๑๐

๑๐๐

แครอท

๑๐ ก.ก.

๓๐

๓๐๐

รวมเป็นเงิน

๑,๖๖๐

 

 

Posted พฤศจิกายน 22, 2011 by kopkaew in Uncategorized

สวัสดีชาวเวป   Leave a comment

hello test-web

hihao

 

Posted พฤศจิกายน 22, 2011 by kopkaew in Uncategorized

Hello world!   1 comment

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.

Posted พฤศจิกายน 21, 2011 by kopkaew in Uncategorized